Thủ tục Giải thể Công ty cổ phần

Thủ tục Giải thể Công ty cổ phần

Các bước giải thể công ty cổ phần năm 2015

a) Tên thủ tục hành chính: Giải thể Công ty cổ phần

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:
 Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể doanh nghiệp.

Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo xoá tên doanh nghiệp, gửi các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp.
c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

 

Các bước giải thể công ty cổ phần năm 2015
 

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ, gồm:
– Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
– Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;
– Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;
– Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động
+ Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)
e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày

(nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác)
f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
– Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp
i) Phí, lệ phí:
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;
m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:
– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
            – Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
– Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
            – Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
            – Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
            – Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài Chính – Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

>>> Thủ tục giải thể công ty cổ phần 

Chuyên lập báo cáo tài chínhKế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể,  Mua bán, Sáp nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.

Liên hệ Hotline: 0934 675 566 – 0917 67 3366 – 0976 352 944

0909.016.286