Các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2015

Các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2015

1. Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương 2015 do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư bắt đầu có hiệu từ ngày 04/5/2015. Theo đó, văn bản này sẽ hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống. Trong văn bản này, cần chú ý một vài điểm sau:

– Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm.

– Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

– Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí.

Tải về thông tư 32/2015/TT-BTC: http://tuvanluat24h.com.vn/files/thong-tu-32-2015-tt-btc-ve-dieu-chinh-tien-luong.pdf

2. Thay đổi biểu thuế xuất khẩu vàng trang sức  tại Thông tư 36/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng, trang sức,kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, các mặt hàng đồ trang sức, đồ kỹ nghệ bằng vàng và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% ( mã hàng 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) sẽ điều chỉnh mức thuế từ 0% lên 2% kể từ ngày 07/5/2015.

Tải về Thông tư 36/2015/TT-BTC: http://tuvanluat24h.com.vn/files/Thong-tu-36-2015-BTC-ve-sua-doi-muc-thue-xuat-khau.pdf

3. Hướng dẫn mới về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại nghị định 28/2015/NĐ-CP

Một số điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp cần chú ý một số điểm nổi bật sau:

Người lao động (NLĐ) đã giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng trước ngày 01/01/2015 và đang thực hiện hợp đồng này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 03 tháng thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia BHTN cho NLĐ.

Trường hợp NLĐ giao kết nhiều hợp đồng lao động và đang tham gia BHTN theo hợp đồng có hiệu lực đầu tiên mà khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN thì:

NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN của hợp đồng giao kết có hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHTN theo quy định.

Cũng theo Nghị định, trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết thì NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/01/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2015.

Tải về Nghị định 28/2015/NĐ-CP: http://tuvanluat24h.com.vn/files/nghi-dinh-28_2015_ND_CP-ve-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-viec-lam-ve-BHTN.pdf

0909.016.286